·      اتوماسیون آموزشی از مورخ 13مرداد لغایت 26مرداد در دسترس نمی باشد.

·      درصورتی که با پیغام ارتباط با پايگاه اطلاعاتي برقرار نشد مواجه شدید با توجه به قطعی برق سرور تا راه اندازی مجدد آن شکیبا باشد.

واحد فناوری اطلاعات